Universitat Rovira i Virgili

El grup de recerca de Nutrigenòmica de la URV té com a objectiu general la generació de coneixement orientat al disseny d'aliments funcionals capaços de prevenir, endarrerir o pal·liar malalties metabòliques, com l'obesitat, diabetis, hipertensió i síndrome metabòlica. A més a més, el grup de recerca també té com a objectiu l'obtenció d'ingredients funcionals a partir de subproductes per tal de revaloritzar-los.

El grup té, en la seva base, una llarga trajectòria de treball en equip. Es tracta d'un grup interdisciplinar que està format per experts en el camp de la nutrició i de la seva relació amb diferents aspectes del metabolisme (oxidatiu, lipídic, glucídic, etc.).

El grup treballa tant amb tècniques in vitro com in vivo. Les tècniques in vitro ens permeten descriure i analitzar les modificacions provocades per molècules d'origen natural en les principals vies metabòliques i en els patrons d'expressió gènica dels teixits més implicats en les patologies estudiades. D'una altra banda, l'experimentació in vivo ens permet comprovar l'efectivitat de les molècules naturals seleccionades, en la salut d'animals de laboratori als quals s'ha provocat una situació patològica. Per tal d'assolir aquestos objectius el grup de recerca treballa amb les tècniques òmiques més punteres.