Universitat Rovira i Virgili

Recerca

El grup de recerca de Nutrigenòmica té una àmplia experiència investigant els efectes biològics de les proantocianidines. Des de 1995 hem estudiat la seva biodisponibilitat i els seus efectes sobre l'homeòstasi de lípids i glúcids, les seves propietats antioxidants i antiinflamatòries així com els efectes sobre la tensió arterial. Sempre hem focalitzat els nostres estudis buscant la prevenció del risc de gènesi de patologies englobades en la síndrome metabòlica en la situació d'obesitat.

Arran de les nostres investigacions hem arribat a la conclusió que les proantocianidines actuen interaccionant amb factors de transcripció i amb microRNAs afectant les vies de senyalització cel·lular i la regulació del metabolisme. El seu consum continuat, a dosis relativament moderades, disminueix la ingesta, disminueix la lipogènesi, augmenta la beta-oxidació principalment en múscul esquelètic, disminueix la inflamació i millora la resistència a la insulina i la hipertrigliceridèmia, especialment en situació postprandial. A dosis més elevades corregeixen la hipertensió arterial. En estudis recents hem pogut comprovar que les PAC s'acumulen en teixit adipós blanc, fins i tot en formes químiques no biotransformades i travessen la barrera hemato-encefàlica.

A la figura es mostra l'esquema de treball seguit en un experiment in vivo agut. Després de l'adminsitració d'una determinada quantitat de l'extracte d'interés (en aquest cas GSPE) s'extrauen els metabòlits presents en diferents òrgans i posteriorment s'analitzen de forma sel·lectiva per HPLC-MS/MS per tal de poder avaluar el procés de metabolització de l'extracte.